SNMAP
Stichting Nederlands Museum Voor Anthropologie En Praehistorie
logo

De SNMAP werd op 14 juni 1939 in het leven geroepen met als doelstelling: “het bevorderen van de studie in de Anthropologie en Praehistorie in den ruimsten zin des woords”, zoals in de oprichtingsstatuten wordt beschreven.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

• Het geven van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek
• Het organiseren en subsidiëren van wetenschappelijke bijeenkomsten
• Het geven van subsidies voor proefschriften en soms andere wetenschappelijke publicaties

Dit alles op het terrein van genoemde wetenschappen.

Activiteiten

Een belangrijke activiteit van de SNMAP vormt de jaarlijkse organisatie van een Kroon-Voordracht.
Deze wordt vanaf 1971 georganiseerd, sinds 1983 jaarlijks. Het betreft een lezingenserie, die is genoemd naar een van de oprichters van de Stichting, Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945), die na zijn overlijden een legaat aan de SNMAP achterliet ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.

Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de biologische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn onderzoek te houden.
Inmiddels hebben 44 Kroon-Voordrachten plaatsgevonden, waarvan 43 in druk zijn verschenen. De gedrukte versie van de Voordracht wordt aan de bezoekers van de lezing uitgereikt.

Kopieën van verschenen Kroon-Voordrachten zijn – voor zover nog voorradig – op aanvraag bij het secretariaat van de SNMAP gratis verkrijgbaar.
Daarnaast verleent de SNMAP subsidies voor archeologische en
(biologisch)antropologische wetenschappelijke activiteiten (zie subsidies).

Publicaties

De SNMAP heeft in de loop der jaren door een financiele bijdrage vele publicaties mogelijk gemaakt. Middels onderstaande knop wordt het archief aan eerder uitgegeven Kroon-Voordrachten ontsloten.

boekjes

Kroonvoordracht

Sinds 1971 (vanaf 1983 jaarlijks) wordt door de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie de ‘Kroonvoordracht’ georganiseerd. Deze lezingenserie is vernoemd naar de oprichter Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945). Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de biologische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn of haar onderzoek te houden. Klik hieronder voor meer informatie over de huidige kroonvoordacht.

Subsidie aanvraag

Doelstelling

De SNMAP beoogt met haar subsidiebeleid het faciliteren van fundamentele kennisverwerving door het inslaan van onbetreden wegen in het Nederlandse onderzoekslandschap.

Soorten subsidies:

Om die doelstelling te bereiken zijn de volgende instrumenten ontwikkeld:

  • Startsubsidies voor het verkennen van niet eerder onderzochte onderzoeksvelden en/of voor het beproeven of verbeteren van methoden en technieken die nieuwe kennisbronnen openen. Hiervoor kent de SNMAP grotere en kleinere subsidiebedragen.
  • Tegemoetkomingen aan de publicatiekosten van met name proefschriften.
  • Bijdragen aan de organisatiekosten van wetenschappelijke bijeenkomsten die tot doel hebben nog onbekende onderzoeksrichtingen op het gebied van de archeologie en de biologische antropologie te verkennen.

Geografische en chronologische afbakening:

Aanvragen kunnen betrekking hebben op:

(a) Nederland en (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Moderne Tijd

(b) het Mediterrane gebied en het Nabije Oosten, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Midden Bronstijd

(c) overige gebieden, betrekking hebbend op de periode van de vroegste voorgeschiedenis, het Paleolithicum

Verplichte bijlagen:

– Een begroting/dekkingsplan met minimaal twee onderliggende offertes en/of verantwoording

– Beknopt (max 2 A4) CV van de hoofdaanvrager(s)

– Na toekenning van de subsidie dient van de belangrijkste uitgaven een bewijsstuk te worden ingediend

Indienen van aanvragen:

Aanvragen dienen per e-mail (info@snmap.nl) bij het secretariaat van de SNMAP te worden ingediend vóór 15 februari en vóór 15 september van het betreffende jaar.

Duur van de subsidie-toezegging:

De eventuele financiële toezegging geldt slechts voor de duur van 2 jaar na datum van het schrijven van de SNMAP. Na twee jaar komt de financiële toezegging te vervallen.

Privacy wetgeving:

Door het indienen van een aanvraag geeft de aanvrager toestemming tot het opnemen van zijn naam en affiliatie in het jaarverslag van de SNMAP en vermelding op de website. Zie voor details het privacyreglement

Matching:

Matching door de eigen instelling vergroot de kans op honorering van de aanvraag.

Niet subsidiabel (algemeen):

– arbeidsloon / aanstellingen

– het (laten) verrichten van vertalingen en/of correcties

– reis / verblijfkosten in verband met deelname aan wetenschappelijke congressen e.d.

– aanvragen ingediend door studenten

Nadere richtlijnen voor de verschillende subsidie-categorieën:

Voor de nadere richtlijnen van de subsidievormen zie hieronder:

  •  Subsidie A – Subsidieaanvragen voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van de archeologie en de biologische antropologie tot maximaal 7.500,00 euro (klik hier voor nadere richtlijnen)
  • Subsidie B – Subsidieaanvragen voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van de archeologie en de biologische antropologie van 7.500,00 euro – 50.000,00 euro (klik hier voor nadere richtlijnen)
  • Subsidie C – Subsidieaanvragen voor de publicatiekosten van met name proefschriften (klik hier voor nadere richtlijnen)
  • Subsidie D – Subsidieaanvragen voor ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland, waaronder congressen, symposia, workshops, colloquia (klik hier voor nadere richtlijnen)
  • Subsidie E – Subsidieaanvragen voor materiaalaanvragen door consortia  met kennisinstituten binnen de vakgebieden van de SNMAP, vanaf 5000,00 euro (klik hier voor nadere richtlijnen)

Bestuur & collectie

Omdat het in 1939 de bedoeling was een museum met als voorbeeld het gerenommeerde Musee de l’Homme in Parijs op te richten, werden in het begin van het bestaan van de Stichting serieuze pogingen in het werk gesteld een collectie antropologica en archeologica – en dan voornamelijk uit de Oude Steentijd – bijeen te brengen.

Al spoedig werd duidelijk, dat er enerzijds te weinig geld was om een museum in het leven te roepen en anderzijds het bijeenbrengen van een interessante collectie ook geen eenvoudige zaak was. Dus werd het doel van het stichten van een museum verlaten en werden de bijeengebrachte voorwerpen opgeslagen in het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

In 2014 is de collectie voorwerpen geschonken aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.

Ook is de Stichting in het bezit van een collectie boeken en separaten op het gebied van de biologische antropologie en de archeologie. Deze collectie is in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Hier zijn de boeken en separaten te raadplegen.

HET BESTUUR VAN DE SNMAP WORDT THANS GEVORMD DOOR:

Prof. Dr. J.W.M. (Wil) Roebroeks (Voorzitter)
Mw. Drs. E.J. (Edske) Meijerink (Secretaris)
Jhr. C.W.A.A. (Cees) Röell (Penningmeester)
Dr. S. (Stijn) Arnoldussen
Drs. E.J. (Epko) Bult
Mw. Dr. A.E. (Lida) van der Merwe
Mw. Dr. L. (Lisette) Kootker

Mw. Dr. W.H. (Willy) Metz (Adviseur)

Contact SNMAP

Secretariaat:

Turfdraagsterpad 9

1012 XT AMSTERDAM

Tel.: +31(0)35 5268869

 

E-mail: info@snmap.nl

fiscaal nummer 8052.96.463