Subsidie C. Ondersteuning productiekosten proefschriften


Subsidiebedrag: Maximaal
 € 2.000

Uitgangspunten:
– Het betreft de ondersteuning van de vervaardiging van proefschriften die qua onderwerp binnen de doelstellingen van de SNMAP vallen, en waaraan de promotor reeds schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. De bijdrage van de SNMAP betreft in de regel de productie van het voor de verdediging noodzakelijke minimum aantal exemplaren en wordt vermeld in (het colofon van) het proefschrift.

 

Subsidiabel 
– layout/typesetting;
– vervaardiging van illustraties;
– drukkosten.

 

Niet subsidiabel
– proefschriften die als commerciële handelsedities worden uitgegeven;
– proefschriften die reeds verdedigd zijn;
– proefschriften waarvoor (nog) geen goedkeuring bestaat van het manuscript door de promotor.

 

Noodzakelijke bijlagen
– minimaal twee offertes voor de geraamde kosten van layout/vervaardiging
– een dekkingsplan van de totale kosten van de vervaardiging van het proefschrift;
– een opsomming van de bijdrage van derden;
– een schriftelijk verslag van de promotor waarin deze zijn/haar goedkeuring verleent aan het manuscript

N.B. De promotiedatum dient binnen een jaar na toekenning van de subsidie vastgesteld te zijn.