Privacyregelement

Inleiding

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Secretariaat:

Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
Tel.: +31(0)35 5268869
E-mail: info@snmap.nl
fiscaal nummer 8052.96.463

W. Metz is als secretaris de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie. Zij is te bereiken via info@snmap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij opgave of betaling voor de Kroonvoordracht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snmap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uwbetaling
  • Verzenden van informatie over door de SNMAP georganiseerde activiteiten 
  • U te informeren over wijzigingen van zulke activiteiten

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia & email > tot verzoek van uitschrijving    > om u voor de volgende  Koonvoordracht weer te kunnen uitnodigen

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie gebruikt alleen technische en functionele cookies, aslook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaarde in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snmap.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@snmap.nl