Beleidsplan

BELEIDSPLAN VOOR DE PERIODE VAN 2022 TOT 2027         (PDF)

Doelstelling:

Krachtens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting zich ten doel ‘het bevorderen van de studie in de Anthropologie en Praehistorie in de ruimste zin des woords’.

De Stichting tracht dit doel te realiseren door de volgende activiteiten:

  • Het geven van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, met name vernieuwend onderzoek, primair voor aanvragers geaffilieerd aan Nederlandse erfgoed instellingen,
  • Het ondersteunen van de drukkosten van proefschriften binnen de vakgebieden van de SNMAP en – in uitzonderlijke gevallen – andere publicaties en publicatievormen, open access, te ondersteunen,
  • Het organiseren en subsidiëren van wetenschappelijke bijeenkomsten,

dit alles op het terrein van genoemde wetenschappen.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, allen natuurlijke personen. Vier van de bestuursleden fungeren als voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bestuursleden worden door het zittende bestuur benoemd.
De benoemingtermijn is steeds voor een periode van 4 jaar met een maximum van 3 termijnen. Behoudens tussentijds aftreden, zijn de vastgelegde data van aftreden van het huidige bestuur dusdanig gespreid dat de continuïteit gewaarborgd is.
Een deel van de bestuursleden houdt zich beroepshalve bezig,  of heeft zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van de (biologische) antropologie en (prehistorische) archeologie.
Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt.
Deze subsidieaanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen. De ‘branchevreemde’ bestuursleden zien het mede als hun taak bijzondere aandacht te besteden aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming binnen het bestuur. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
Bestuursleden zijn onbezoldigd, maar reiskosten kunnen worden gedeclareerd, hiervan wordt zeer terughoudend gebruik gemaakt. De secretaris wordt ondersteund door een vrijwilliger die hiervoor een geringe vergoeding ontvangt.

Activiteiten:

In principe jaarlijks organiseert de Stichting een lezing, de Kroon-Voordracht.

Subsidieaanvragen worden twee maal per jaar, in maart en in oktober beoordeeld. Criteria waaraan aanvragen moeten voldoen en waarop deze worden beoordeeld staan weergegeven op de website www.snmap.nl.

In de afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd de in 2008 geleden verliezen op de beleggingen van de Stichting te compenseren door middel van een prudent bestedingsbeleid in combinatie met goede beleggingsrendementen. Vandaar dat het bestuur sinds 2018 de mogelijkheid van een aanzienlijk ruimere ondersteuning van vernieuwende projecten heeft opengesteld.

Financiën:
De Stichting is een Vermogensfonds. Een legaat van Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945) stelt de Stichting in staat haar werkzaamheden uit te voeren. De kosten van de activiteiten van de Stichting worden voldaan uit het rendement van het belegd vermogen.
De afgelopen 5 jaar bedroegen de uitgaven van de Stichting ongeveer € 60.000,= per jaar en werd een rendement gerealiseerd van +6,9% per jaar.
Sinds 2018 is het te verlenen subsidiebedrag sterk verruimd, zodat een vermogensbuffer gewenst is om, ook in tijden van mindere rendementen, kwalitatief goede aanvragen te kunnen blijven honoreren.
De omvang van het huidige vermogen is redelijkerwijze voldoende om hieraan te voldoen en om de Stichting in staat te stellen haar werkzaamheden langjarig uit te kunnen blijven oefenen.
Het bestuur houdt de mogelijkheid open om de aanvragen niet alleen op basis van kwaliteit te beoordelen, maar ook op basis van de financiële mogelijkheden van dat moment, waarbij de mogelijkheid open wordt gehouden dat bij hoge aanvragen het incidenteel mogelijk is dat de stichting inteert op zijn vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt door onze bankier beheerd binnen de grenzen van het beleggingsprofiel ‘gebalanceerd’, waarbij duurzaam beleggen (S.R.I.) nadrukkelijk wordt geëntameerd en derivaten zijn uitgesloten.
Mocht de Stichting worden geliquideerd, dan wordt het eventuele batig liquidatiesaldo uitgekeerd aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met verwante doelstelling.

Amsterdam, 11 november 2022