Subsidie E. Materiaalsubsidies


Subsidiebedrag
: minimaal € 5.000,00

Uitgangspunten

Bij deze nieuwe (2023) vorm van subsidie dient het te gaan om apparatuur

(a) waarvan het innovatieve karakter/toepassing in de aanvraag onderbouwd is, en die een duurzame verbetering oplevert van de onderzoeksinfrastructuur (geen eenmalige toepassing) hetgeen de toevoeging van een onderbouwd plan voor beheer, onderhoud en evt. vervanging impliceert.

(b) die ter beschikking dient te staan van vernieuwend – en open access beschikbaar gesteld – onderzoek (door vaste staf, maar ook (PhD/post-doc/BSc of BA/MSc/MA) binnen de eigen instelling, maar waarbij de apparatuur ook beschikbaar blijft voor partners in Nederlandse onderzoeksinstellingen die fundamenteel archeologisch onderzoek verrichten. De manieren waarop gebruik en bruikleen door bovenbeschreven partners wordt gefaciliteerd is onderdeel van de aanvraag.

(c) die niet primair bedrijfsmatig/commercieel zal worden ingezet, 

(d) waarvan de totale kosten niet regulier te begroten zijn in het project/budget van de  betrokken instelling/consortium.

De aanvraag dient duidelijk te maken waarom de apparatuur noodzakelijk is, waarbij de (financieel) directeur(en) van de instelling(en) dient/dienen te verklaren waarom de apparatuur niet door het reguliere budget kan worden gedekt.

(e) waarbij in de publicaties van de projecten mogelijk gemaakt door de SNMAP materiaalsubsidie de

naam/logo van de stichting vermeld zal worden.

Spelregels

Voor deze materiaalsubsidie (categorie E) gelden de volgende financiële spelregels

(1) In navolging van NWO-materiaalsubsidies wordt een 25% daadwerkelijke matching vanuit de aanvragende instelling(en) gevraagd

(2) Het minimumbedrag is 5000 euro. 

(3) Bij aanvragen met een budget > 25.000 euro kan de SNMAP als vpoorwaarde stellen dat de goederen/apparatuur slechts voor een periode van minimaal 4 jaar in bruikleen wordt gegeven, waarna in jaar 5 een besluit wordt genomen of de bruikleen wordt verlengd, wordt teruggevorderd, of bij een andere instelling wordt geplaatst.

(4) De subsidieaanvrager is geaffilieerd aan een Nederlandse onderzoeksinstelling op de vakgebieden van de SNMAP.

(5) Toekenning is onder voorbehoud van bereidheid en budgettaire mogelijkheden van de SNMAP.

Niet subsidiabel
– nader te bepalen

Noodzakelijke bijlagen 
– Aanvraag waarin het innovatieve karakter/toepassing is onderbouwd;
– Toekomstplan met aandacht voor samenwerking/toegenkelijkheid voor andere partijen en partners, alsook een strategie voor beheer, onderhoud en eventueel vervanging;– Aanvraag waarin het innovatieve karakter/toepassing is onderbouwd;
– Toelichting en akkoord financieel directeur(en) consortiumpartners t.a.v. matching en waarom niet regulier te begroten;
– Offertes (minimaal 2) voor de aan te schaffen materialen.