SUBSIDIE-AANVRAGEN

Let op: de uitgangspunten voor de subsidietoewijzing zijn onlangs gewijzigd. Subsidie aanvragers worden erop gewezen dat - afhankelijk van de ervaringen - het mogelijk is dat deze voorwaarden weer worden bijgesteld. Aanvragers worden verzocht tijdig de website te raadplegen alvorens een subsidieverzoek in te dienen.

De SNMAP kent een aantal categorieën aanvragen, waaraan verschillende eisen worden gesteld. Hieronder kunt u de kenmerken en vereiste informatie per type aanvraag bekijken. Raadpleeg altijd eerst deze informatie om te zien of uw aanvraag in principe voor subsidie in aanmerking komt.


A) Fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie Ordegrootte: € 1.000,00 - € 5.000,00
Uitgangspunten: het betreft fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat passend is binnen de doelstellingen van de SNMAP, en een vernieuwend karakter heeft. Uitvoeringsperiode binnen 2 jaar na honorering van de subsidie. Verworven data en publicaties worden bij voorkeur via  open accessbeschikbaar gesteld, onder vermelding van de rol van de stichting. 
Uit de aanvraag wordt duidelijk:
- wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek (inclusief het vernieuwende karakter) en op welke wijze op nieuwe onderzoeksvragen een antwoord wordt verkregen,
- binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (inbedding)
- waarom de gevraagde bijdrage  niet regulier, i.e. binnen lopend onderzoek van de betreffende instelling,  gefinancierd kan worden
- welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht). Matching van het gevraagde bedrag vergroot de kans op honorering van de aanvraag.

Niet subsidiabel
- arbeidskosten
- (specialistisch) onderzoek dat deel uitmaakt van reguliere KNA-projecten
- verblijfs- en verbruikskosten (maaltijden, etc)
- apparatuur (ICT, laptops, video-/fotocamera’s)
- verbruiksgoederen

Wel subsidiabel
-dateringen
- specialistische analyses (dateringen, radiometrisch onderzoek, computer tomografisch onderzoek, stabiele isotopen, vervaardiging slijpplaten, pollenmonsters, geochemische analyses, biochemische analyses, DNA, etc.)
- reiskosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag
- veldwerkkosten voor zover proportioneel en essentieel als onderdeel van een aanvraag

n.b. Kosten voorvloeiend uit onderzoek door (Research-) Master studenten kunnen subsidiabel zijn, maar de aanvraag wordt in deze gevallen door de begeleidende docent van een instituut voor wetenschappelijk onderwijs ingediend.


B) Ondersteuning productiekosten proefschriften.
Ordegrootte
: € 1.000,00 - € 3.000,00
Uitgangspunten: Het betreft de ondersteuning van de vervaardiging van (het voor de promotie noodzakelijke minimumaantal) proefschriften die qua onderwerp vallen binnen de doelstellingen van de SNMAP, en waaraan de promotor reeds schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. De bijdrage van de stichting wordt vermeld in het (colofon van) het proefschrift.

Niet subsidiabel
- proefschriften die als commerciële handelsedities worden uitgegeven
- proefschriften die reeds verdedigd zijn
- proefschriften waarbij (nog) geen goedkeuring is van het manuscript door de promotor

Wel subsidiabel
- layout/typesetting
- vervaardiging van illustraties
- drukkosten

n.b. Ramingen van kosten voor layout/vervaardiging worden gestaafd door twee offertes, die bijgevoegd worden bij de aanvraag. Tevens wordt als bijlage een schriftelijk verslag van de promotor met zijn/haar goedkeuring van het manuscript bijgevoegd. Van de instelling waar de promotie plaatsvindt wordt indien van toepassing de reguliere ondersteuning van de kosten van het vervaardigen van het proefschrift gevraagd, die in een dekkingsplan zichtbaar gemaakt dient te worden.


C) Stimuleringsubsidieonderzoeksaanvragen (groot)
Ordegrootte:
€ 5.000,00 - € 20.000,00
Uitgangspunten: Het gaat hier om een nieuwe SNMAP subsidievorm, die slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend zal worden. Deze subsidievorm richt zich op de ondersteuning van het opzetten en uitvoeren van (pilot) onderzoeken vallend binnen de doelstellingen van de SNMAP, waarbij een sterk vernieuwend karakter vooropstaat: het stimuleren van nieuw onderzoek door middel van “seed money”. Tevens kunnen middels deze categorie aanvragen worden ondersteund van typen onderzoek vallend binnen de doelstellingen van de SNMAP die door hoge kosten, zeldzame expertise of andere factoren relatief ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoeksveld. Start van uitvoering moet binnen een jaar na honorering liggen. Verworven data en publicaties worden bij voorkeur- open accessbeschikbaar gesteld, onder vermelding van de rol van de stichting.

Uit de aanvraag wordt duidelijk:
- wat de meerwaarde is van het voorgestelde onderzoek binnen het onderzoeksveld, wat het vernieuwende karakter is en op welke wijze op welke onderzoeksvragen men een antwoord denkt te verkrijgen
- binnen welk groter onderzoekskader de voorgestelde aanvraag valt (inbedding)
- waarom deze kosten niet regulier begroot kunnen worden
- welke andere partijen bijdragen in de kosten (of om welke bijdrage deze zijn verzocht)

Indienen
Aanvragen dienen schriftelijk bij het secretariaat van de SNMAP te worden ingediend vóór 15 februari en vóór 15 september van het betreffende jaar.

Gebied en periode
Nederland en (Voormalige) Overzeese Gebiedsdelen: Paleolithicum tot en met Moderne Tijd. Mediterrane gebied en het Nabije Oosten: Paleolithicum tot en met Midden Bronstijd.

Duur van de subsidie-toezegging
De eventuele financiële toezegging geldt slechts voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging. Mocht het onderzoek dan nog niet zijn uitgevoerd, de bijeenkomst nog niet zijn gehouden of de publicatie nog niet zijn verschenen, dan komt de financiële toezegging te vervallen.


Het bestuur houdt de mogelijkheid open om de aanvragen niet alleen op basis van inhoud en kwaliteit te beoordelen, maar ook op basis van de financiële mogelijkheden van dat moment van de Stichting.