SUBSIDIE-AANVRAGEN

Algemeen

Doelstelling
De SNMAP beoogt met haar subsidiebeleid het faciliteren van fundamentele kennisverwerving door het inslaan van onbetreden wegen in het Nederlandse onderzoekslandschap.

Soorten subsidies:
Om die doelstelling te bereiken zijn de volgende instrumenten ontwikkeld:
• Startsubsidies voor het verkennen van niet eerder onderzochte onderzoeksvelden en/of voor het beproeven of verbeteren van methoden en technieken die nieuwe kennisbronnen openen. Hiervoor kent de SNMAP grotere en kleinere subsidiebedragen.
• Tegemoetkomingen aan de publicatiekosten van met name proefschriften.
• Bijdragen aan de organisatiekosten van wetenschappelijke bijeenkomsten die tot doel hebben nog onbekende onderzoeksrichtingen op het gebied van de archeologie en de fysische antropologie te verkennen.

Geografische en chronologische afbakening:
Aanvragen kunnen betrekking hebben op:
(a) Nederland en (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Moderne Tijd
(b) het Mediterrane gebied en het Nabije Oosten, binnen de tijdvakken Paleolithicum-Midden Bronstijd
(c) overige gebieden, betrekking hebbend op de periode van de vroegste voorgeschiedenis, het Paleolithicum

Verplichte bijlagen:
- Een begroting/dekkingsplan met minimaal twee onderliggende offertes en/of verantwoording
- Beknopt (max 2 A4) CV van de hoofdaanvrager(s)
- Na toekenning van de subsidie dient van de belangrijkste uitgaven een bewijsstuk te worden ingediend

Indienen van aanvragen:
Aanvragen dienen per e-mail (info@snmap.nl) bij het secretariaat van de SNMAP te worden ingediend vóór 15 februari en vóór 15 september van het betreffende jaar.

Duur van de subsidie-toezegging:
De eventuele financiële toezegging geldt slechts voor de duur van 2 jaar na datum van het schrijven van de SNMAP. Na twee jaar komt de financiële toezegging te vervallen.

Privacy wetgeving:
Door het indienen van een aanvraag geeft de aanvrager toestemming tot het opnemen van zijn naam en affiliatie in het jaarverslagvan de SNMAP en vermelding op de website.

Matching:
Matching door de eigen instelling vergroot de kans op honorering van de aanvraag.

Niet subsidiabel (algemeen):
- arbeidsloon / aanstellingen
- het (laten) verrichten van vertalingen en/of correcties
- reis / verblijfkosten in verband met deelname aan wetenschappelijke congressen e.d.
- aanvragen ingediend door studenten

Nadere richtlijnen voor de verschillende subsidie-categorieën:
• Subsidie A - Subsidieaanvragen voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van de archeologie en fysische antropologie tot maximaal € 5.000,00 (klik hier voor nadere richtlijnen)
• Subsidie B - Subsidieaanvragen voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden van archeologie en fysische antropologie van € 5.000,00 - € 50.000,00 (klik hier voor nadere richtlijnen)
• Subsidie C - Subsidieaanvragen voor de publicatiekosten van met name proefschriften (klik hier voor nadere richtlijnen)
• Subsidie D - Subsidieaanvragen voor ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland, waaronder congressen, symposia, workshops, colloquia (klik hier voor nadere richtlijnen)

Subsidie A

Subsidie B

Subsidie C

Subsidie D