SUBSIDIE-AANVRAGEN

Let op: de uitgangspunten voor de subsidietoewijzing zijn gewijzigd. Subsidie aanvragers worden erop gewezen dat afhankelijk van de ervaringen het mogelijk is dat deze voorwaarden weer worden bijgesteld. Aanvragers worden verzocht tijdig de website te raadplegen alvorens een subsidieverzoek in te dienen.


De SNMAP heeft besloten haar subsidiebeleid te heroriënteren. Doel wordt om door het inslaan van onbetreden wegen in het Nederlandse onderzoekslandschap inzicht en kennis te verwerven.

Voorkeursmiddelen om dat doel te bereiken zijn het toekennen van:
•   Startsubsidies voor het verkennen van niet eerder onderzochte
    onderzoeksvelden of voor het beproeven of verbeteren van methoden en 
    technieken die kennisbronnen openen,
•   Bijdragen aan wetenschappelijke bijeenkomsten die tot doel hebben nog
    onbekende onderzoeksperspectieven te ontvouwen,
•   Tegemoetkomingen aan de uitgave van proefschriften.

Een lage prioriteit wordt toegekend aan:
•    (Glossy) publicaties van een samenvattende aard.
•    Veldwerk dat onder de noemer ‘pre-Malta’-archeologie valt, tenzij
     verwacht mag worden dat het toegang verschaft tot nieuwe inzichten,
     en geen andere financieringsbron is te vinden.

Aanvragen die onder de verantwoordelijkheid van betrokken instellingen vallen, worden niet gehonoreerd.

Aanvragen dienen schriftelijk bij het secretariaat van de SNMAP te worden ingediend vóór 15 februari en vóór 15 september van het betreffende jaar.

Gebied en periode
Nederland en (voormalige) overzeese gebiedsdelen: Paleolithicum-Moderne Tijd. Mediterrane gebied en het Nabije Oosten: Paleolithicum-Midden Bronstijd.

Duur van de subsidie-toezegging
De eventuele financiële toezegging geldt slechts voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging. Mocht het onderzoek dan nog niet zijn uitgevoerd, de bijeenkomst nog niet zijn gehouden of de publicatie nog niet zijn verschenen, dan komt de financiële toezegging te vervallen.

Nadere richtlijnen subsidies
•  Subsidies voor onderzoek (klik hier voor "subsidie a")
•  Subsidies voor wetenschappelijke publicaties, waaronder boeken
   en artikelen. (  klik hier voor "subsidie b")
•  Subsidies voor proefschriften (klik hier voor "subsidie c")
•  Subsidies voor wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland, waaronder
   congressen, symposia, workshops, colloquia (klik hier voor "subsidie d")