Subsidie c

Richtlijnen subsidieaanvragen voor de publicatie van een proefschrift

Promovendi aan Nederlandse universiteiten kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de publicatie van hun proefschrift indien het onderwerp binnen het aandachtsgebied van de Stichting valt. Het bestuur vergadert twee keer per jaar en behandelt de aanvragen die voor 15 februari en 15 september op bovenstaand adres zijn binnengekomen.

Gegevens aanvraag
In de subsidieaanvraag voor publicatie van een proefschrift staan in ieder geval de volgende gegevens vermeld:
•  Naam promovendus
•  Namen van de promotor(es), referent en/of leden beoordelingscommissie
•  Titel proefschrift
•  Korte samenvatting van de inhoud van het proefschrift
•  Goedkeuring promotores en beoordelingscommissie, datum promotie*
•  Bedrag waarvoor ondersteuning wordt gevraagd

Bijlagen
•  Inhoudsopgave proefschrift
•  Kort cv van de auteur
•  Offerte voor het opmaken en drukken van het proefschrift, inclusief
   vermelding oplage**
•  Dekkingsplan (bijdrage universiteit, subsidieaanvraag bij SNMAP,
   aanvragen bij andere instanties, eventueel eigen bijdrage en verwachte
   opbrengst uit verkoop van de publicaties).

Aanvaarding subsidie
Bij aanvaarding van een subsidie verplicht de promovendus zich de naam van de Stichting op een duidelijke plaats in het proefschrift te vermelden en een nader te bepalen aantal exemplaren (maximaal 10) van het proefschrift aan de SNMAP ter beschikking te stellen.

*  SNMAP kan een aanvraag in voorlopige behandeling nemen wanneer de afronding van het proefschrift in zicht is, de aanvraag de instemming van de promotor heeft en de gegevens over de kosten van het drukken bekend zijn. Zodra het proefschrift door promotor(es) en beoordelingscommissie is goedgekeurd, krijgt de promovendus bericht of subsidie wordt verleend. De promovendus is verantwoordelijk voor een bericht over de goedkeuring aan de secretaris SNMAP. De promovendus stelt SNMAP ook op de hoogte van eventuele wijzigingen in de begroting voor het vermenigvuldigen van het proefschrift en de toezegging van subsidies door andere instanties.

**  In het geval van een handelsuitgave: offerte van een uitgever met afspraken over verlangde financiële bijdrage om de uitgave mogelijk te maken, vermelding van de oplage, afspraken over verkoop en verkoopprijs, opgave van het aantal exemplaren dat aan de promovendus ter beschikking wordt gesteld.

De aanvraag sturen aan:

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
t.a.v. mevr. dr. W.H. Metz
Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
subsidie_a