Subsidie b

Richtlijnen subsidieaanvragen voor een publicatie

Onderzoekers, redacteuren en uitgevers kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van een publicatie indien het onderwerp binnen het aandachtsgebied van de Stichting valt. Het bestuur vergadert twee keer per jaar en behandelt de aanvragen die vóór 15 februari en 15 september op onderstaand adres zijn binnengekomen.

Gegevens aanvraag

In de subsidieaanvraag staan in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

•   Naam, adres en functie aanvrager
•   Titel publicatie
•   Doelgroep
•   Korte samenvatting van de inhoud van de publicatie
•   Bedrag waarvoor ondersteuning wordt gevraagd

Bijlagen

•   Inhoudsopgave
•   Na(a)m(en) van de auteur(s) en kort cv
•   Offerte van de uitgever voor het opmaken en drukken van het boek, met
    vermelding van de oplage, verlangde financiële bijdrage om de uitgave
    mogelijk te maken (tegen een redelijke verkoopsprijs), afspraken over
    verkoop en verkoopprijs
•   Dekkingsplan (subsidieaanvraag bij SNMAP, aanvragen bij andere
    instanties, toezeggingen voor afname en verwachte opbrengst uit
    verkoop van de publicaties).

Aanvaarding subsidie
Bij aanvaarding van een subsidie verplicht de aanvrager de naam van de stichting op een duidelijke plaats in de publicatie te vermelden en een nader te bepalen aantal exemplaren (maximaal 10) aan de SNMAP ter beschikking te stellen.

De aanvraag schriftelijk sturen aan:

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
t.a.v. mevr. dr. W.H. Metz
Turfdraagsterpad 9
1012 XT AMSTERDAM
 
subsidie_a