Subsidie a

Richtlijnen subsidieaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke instellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor (een deel van) de kosten van wetenschappelijk onderzoek indien het onderwerp binnen het aandachtsgebied van de Stichting valt, waarbij startend onderzoek de voorkeur heeft. Het bestuur vergadert twee keer per jaar en behandelt de aanvragen die vóór 15 februari en 15 september op onderstaand adres zijn binnengekomen.

Gegevens aanvraag
In de subsidieaanvraag voor het onderzoek staan in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

•   Naam onderzoeker
•   Namen van eventuele medewerkers aan het onderzoek
•   Korte samenvatting van de inhoud van het onderzoek
•   Bedrag waarvoor ondersteuning wordt gevraagd

Bijlagen

•   Kort cv van de onderzoeker
•   Kostenoverzicht met eventuele offertes
•   Dekkingsplan (bijdragen andere instellingen, subsidieaanvraag bij de
    SNMAP, aanvragen bij andere instanties, eventueel eigen bijdrage).

Aanvaarding subsidie
Bij aanvaarding van een subsidie verplicht de onderzoeker zich de naam van de Stichting op een duidelijke plaats in de publicatie van het onderzoek te vermelden en een nader te bepalen aantal exemplaren (maximaal 10) van deze publicatie aan de SNMAP ter beschikking te stellen.

De aanvraag schriftelijk sturen aan:

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
t.a.v. mevr. dr. W.H. Metz
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
subsidie_a