SNMAP
JAARVERSLAG 2018
De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie is opgericht op 14 juni 1939. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het bevorderen van de studie in de Antropologie en Prehistorie in de ruimste zin des woords.

De fiscus kent sinds 1 januari 2008 de Stichting de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status toe.
Bestuur:
Prof. dr. G.J.R. Maat, voorzitter
Mw. dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Dr. S. Arnoldussen *
Drs. E.J. Bult
Mw. dr. A.E. van der Merwe
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks *
* Lid van de kascommissie 2018.
De bibliotheek van de Stichting is te raadplegen in de universiteitsbibliotheek Leiden. Signatuur: ANTPRE (gedigitaliseerde collectiebeschrijving, 2011). Shelfmark: ubl099
Bestuurverslag

Bestuur

Het rooster van aftreden van het bestuur van de SNMAP voorziet eerst in 2019 een mutatie. De heren Maat en Jacobi hebben aangegeven dat zij hun functie ter beschikking willen stellen en derhalve op de jaarvergadering van 12 maart 2019 voor het laatst aanwezig zullen zijn.
Voor het boekjaar 2018 wordt voor het eerst door een externe accountant verslag gedaan. Hierdoor wordt bereikt dat bij mutaties binnen het bestuur de continuïteit van de financiële verantwoording en vastlegging gewaarborgd zal zijn en de penningmeester meer bestuurlijk dan uitvoerend actief kan zijn. Het bestuur verwacht dat een professionele financiële verantwoording een voorwaarde van ondersteuning zal zijn om in de toekomst, eventueel in samenwerking met andere organisaties, omvangrijke vernieuwende projecten met aanzienlijk grotere bedragen dan tot nu toe gebruikelijk, te kunnen realiseren.
De bestuursleden genieten geen honorering. De secretariële ondersteuning, zowel voor de Kroon-Voordracht als voor de algemene werkzaamheden, wordt door mevrouw drs. E.J. Meijerink uitgevoerd. Zij ontvangt hiervoor een geringe vrijwilligersvergoeding.
Kroon-Voordracht

Op 2 maart 2018 is in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 te Amsterdam de 40e Kroon-Voordracht gehouden door Prof. Michael Parker Pearson, UCL, Institute of Archeology, London met de titel “Science and Stonehenge, recent investigations of the world’s most famous stone circle”.
Ongeveer 170 genodigden hebben deze zeer interessante lezing bijgewoond.
Toegekende subsidies

In haar vergaderingen van 28 februari en 9 oktober zijn in 2018 in totaal 14 subsidieverzoeken beoordeeld (respectievelijk 16 in 2017 en 14 in 2016). Hiervan werden er 3 afgewezen (respectievelijk 9 in 2017 en 7 in 2016) en 1 aangehouden.

Toegekend zijn de volgende aanvragen:
• Mw. Karen M. de Vries een bedrag van € 3.500,= voor C14 dateringen
   omtrent het onderzoek naar prehistorische huizenbouwtradities op het
   Fries-Drents plateau,
• Mw. Safoora Kamjan een bedrag van € 3.500,= voor isotopenonderzoek
   van koeienkiezen uit de opgraving Schipluiden in het kader van het
   onderzoek naar melkproductie in het Neolithicum,
• Mw. Linda Mbeki, MSc, een bedrag van € 1.315,= voor de publicatie
   van haar Ph.D. thesis “Building life histories of Cape Town’s enslaved”,
• Mw. Jessica L.A. Palmer een bedrag van € 388,10 als bijdrage in de
   drukkosten van haar proefschrift “A sense of society”,
• Een bedrag van € 3.150,= voor een onder leiding van
   Prof.dr. W. Roebroeks door Th. Van Cruchten BA uit te voeren
   experimenteel onderzoek “Fundamentele vetten”,
• Een bedrag van € 3.000,= voor Prof.dr. P.M.M.G. Akkermans, Leiden
   voor OSL-dateringen t.b.v. het Jebel Qurma Archaeological Landscape
   Project,
• De heer J.P. Kleijne een bedrag van € 1.950,= voor het onderzoek
   “Velsen Duinvliet    Vikingvrouw of IJzertijdvorst?”,
• Drs. J. Hendriks, Nijmegen, een bedrag van € 4.200,= als bijdrage in de
   kosten van C14 onderzoek van de Merovingische graven uit Lent,
• Mw. Barbara Veselka, Leiden een bedrag van € 1.570,15 voor de
   publicatie van haar proefschrift “Onderzoek vitamine D tekort 17e -
  19e eeuw”
• Het verzoek van Jasper de Bruin, Leiden, werd aangehouden in
  afwachting van nadere gegevens.
Vervallen subsidies en overige baten

Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging.
Bij de betaling in 2 termijnen van de publicatie Relentlessy Plain van Dr. O. Nieuwenhuyse, toegekend in 2016, viel een bedrag van € 8,= door de koersdaling van hetGBP vrij.
Het in 2014 toegekende bedrag van € 1.465,= t.b.v. het onderzoek naar touwresten door Diachron, UvA, werd niet opgevraagd. Dit geldt eveneens voor de in 2015 toegekende subsidie aan de Heer H. Clevis van € 2.500,=. Van de toegekende subsidie van 2 x € 1.000,= aan Dr. J.A.W. Nicolay in 2015 werd slechts voor 1 publicatie uitbetaling verzocht. De in 2015 toegekende subsidie aan Dr. E. Knol voor DNA-onderzoek Oosterbeintum werd evenmin uitbetaald.
In 2018 is een claim ingediend in verband met het geleden verlies op de aandelen Fortis in 2007 en 2008. In 2019 ontvingen wij  bericht dat de claim, onder voorbehoud, is toegekend voor een bedrag van € 12.238,39. Daar het definitieve eindbedrag nog kan variëren is, in overleg met de accountant, besloten om de in maart 2019 te verwachte betaling van 70% van dit bedrag, zijnde €8.566,87, als vordering in de jaarcijfers 2018 op te nemen.
Subsidiebeleid

Om sturing te geven aan de door het bestuur gewenste verhouding tussen bijdragen voor primair onderzoek en die voor publicaties, is de formulering van de doelgebieden voor subsidieverstrekking in 2017 aangepast en op de website gepubliceerd. Het verstrekken van hogere bijdragen aan vernieuwend onderzoek werd eveneens mogelijk gemaakt.
Tot op dit moment is er van de mogelijkheid tot het verlenen van subsidiebedragen tot € 50.000,= geen gebruik gemaakt.
Beleggingen

Sinds het 2e kwartaal 2013 is het vermogen van de Stichting in beheer bij Bank InsingerGilissen.
Als leidraad voor het te voeren beleggingsbeleid is vastgelegd het risicoprofiel “Neutraal zonder alternatieven”. Hierbij wordt eveneens gestreefd de portefeuille duurzaam te beleggen zonder dat dit ten koste van het rendement gaat. Bovendien zijn fondsen betrokken bij wapenhandel, seksindustrie en kinderarbeid uitgesloten.
Bij de jaarlijkse beoordeling van deze criteria heeft het bestuur in 2018 besloten dit risicoprofiel ongewijzigd voort te zetten.
Financiële verantwoording

De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting (in € 1.000,00) luiden als volgt:
Balans 2018 2017 2018 2017
Financiële activa 3.099 3.215    Eigen vermogen 3.333 3.357
Overige activa 9 0    Overige passiva __ 16 ___16
Liquiditeit __ 241 __ 158
Balans totaal 3.349 3.373    Balans totaal 3.349 3.373
Exploitatierekening 2018 2017
Koers resultaat 19- 189
Rente en dividend ontvangst 46 45
Vervallen subsidies en overige baten ___14 ___1
Totale baten 42 235
Subsidies en Kroonvoordracht 40 32      
Accountantskosten  2 -      
Bankkosten 19 19      
Bestuurs- en overige kosten ____4 ___2      
Totale kosten   65 53      
                   
Website

Gebleken is dat de website in een behoefte voorziet. In het kader van de ANBI-regeling stelt de fiscus per 1 januari 2014 het verstrekken van een aantal gegevens verplicht. Onze Stichting verstrekt de vereiste gegevens al jaren, alsmede algemene informatie over de richtlijnen voor het opstellen en indienen van subsidieverzoeken.

Algemeen

De belastingdienst beschouwt de Stichting vanaf 1 januari 2008, de datum van ingang van de desbetreffende wettelijke regeling, als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) in Den Haag. Voor het opstellen van het beleggingsstatuut is mede gebruik gemaakt van concepten van de FIN.Onze Stichting heeft geenpublicatieplicht.
Onze Stichting participeert in de FIN-werkgroep “Totaal Rendement op Vermogen” (TROV), zodat, naast informatieuitwisseling, beoordeeld kan worden in hoeverre het financiële beheer tot in de branche vergelijkbare resultaten leidt.

Bestedingsbudget

In het verleden werden alle  kosten voldaan uit de rente- en dividendinkomsten. Koersmutaties, zowel positieve als negatieve, hadden geen invloed op het te besteden budget.
Het hieraan ten grondslag liggende beleggingsbeleid werd door het in vermogensbeheer geven niet meer leidend. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat er voor een groter bedrag passende aanvragen worden ingediend dan de omvang van de ontvangen rente- en dividendgelden, terwijl er door de koersontwikkeling wel een groeiende vermogenspositie bestaat.
Binnen het bestaande beleid, wat er op is gericht onze activiteiten nog zeer veel jaren uit te oefenen, zal er halfjaarlijks worden bepaald in hoeverre vermogensreserves mede  kunnen worden aangewend voor het verstrekken van subsidies.
Daarnaast stelt de fiscus aan ANBI-stichtingen eisen die er op gericht zijn dat de omvang van het vermogen in een redelijke verhouding staat tot de uitgaven. Een duidelijk criterium om te toetsen of aan deze voorwaarde wordt voldaan kan, op basis van de nu beschikbare informatie, nog niet worden gedestilleerd. Op dit moment lijkt het vermogen van de stichting niet strijdig met het anti “oppot” criterium, dat aan deze regelgeving ten grondslag ligt.

Verantwoording

De damesVan der Merwe en Metz, alsmede de heren Arnoldussen, Bult, Maat en Roebroeks houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van archeologie en antropologie. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt.
Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de stemming over het voorstel.
Amsterdam, 12 maart 2019        
                   
G.J.R. Maat S. Arnoldussen   E.J. Bult
                   
E.F.G. Jacobi Mw. A.E. van der Merwe Mw. W.H. Metz
                   
J.W.M. Roebroeks