SNMAP
                                          JAARVERSLAG 2017

De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie is opgericht op 14 juni 1939. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het bevorderen van de studie in de Antropologie en Prehistorie in de ruimste zin des woords.

De fiscus kent sinds 1 januari 2008 de Stichting de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status toe.

Bestuur:
Prof. dr. G.J.R. Maat, voorzitter
Mw. dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Dr. S. Arnoldussen * (per 1 maart 2017)
Drs. E.J. Bult
Ir. N.G. Ketting (afgetreden per 11 oktober 2017)
Mw. dr. A.E. van der Merwe *
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks
* Lid van de kascommissie 2017

De bibliotheek van de Stichting is te raadplegen in de universiteitsbibliotheek Leiden. Signatuur: ANTPRE (gedigitaliseerde collectiebeschrijving, 2011). Shelfmark: ubl099

Bestuursverslag

Bestuur

Het bestuur van de SNMAP is bijzonder verheugd dat de heer dr. S. Arnoldussen per 1 maart 2017 is toegetreden tot het bestuur.

De heer Ketting heeft aangegeven als bestuurslid te willen terugtreden. Hij heeft gedurende de afgelopen 12 jaar op basis van zijn brede bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring een niet te onderschatten bijdrage aan het werk van de Stichting geleverd. Het bestuur is hem hiervoor bijzonder erkentelijk.

De werkzaamheden verbonden aan de financiële administratie zullen worden uitbesteed. Hierdoor wordt bereikt dat bij mutaties binnen het bestuur de continuïteit van de financiële verantwoording en vastlegging gewaarborgd zal zijn en de penningmeester meer bestuurlijk dan uitvoerend actief kan zijn. Het bestuur verwacht dat een professionele financiële verantwoording een voorwaarde zal zijn om in de toekomst, eventueel in samenwerking met andere organisaties, omvangrijke vernieuwende projecten met aanzienlijk grotere bedragen dan tot nu toe gebruikelijk, ondersteuning te kunnen bieden.

De bestuursleden genieten geen honorering. De algemene secretariële ondersteuning wordt door mevrouw drs. E.J. Meijerink uitgevoerd. Zij ontvangt hiervoor een geringe vrijwilligersvergoeding.

Sinds dit jaar wordt de secretaris voor wat betreft de werkzaamheden verbonden aan de Kroon-Voordracht op declaratiebasis ondersteund door Aconfirm Congres- en Evenementen Organisatiebureau. Deze samenwerking wordt in 2018 voortgezet.

Kroon-Voordracht
Op 17 maart 2017 is in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 te Amsterdam de 39e Kroon-Voordracht gehouden door Prof. dr. Graeme Barker, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK, met alstitel “A Tale of Three Caves; why was our species so successful at colonizing new environments?”.
Ongeveer 150 genodigden hebben deze lezing gevolgd.

Toegekende subsidies


In haar vergaderingen van 1 maart en 11 oktober zijn in 2017 in totaal 16 subsidieverzoeken beoordeeld (respectievelijk 14 in 2016 en 41 in 2015). Hiervan werden er 9 afgewezen (respectievelijk 7 in 2016 en 30 in 2015).

Toegekend zijn de volgende aanvragen:

• Dr. H.H. de Boer, Amsterdam, een bedrag van € 1.526,40 voor onderzoek
    betreffende de diagnostiek van osteomalacie in de paleopathologie,
• Prof. dr. D.C.M. Raemaekers, Groningen, een bedrag van € 3.000,00 ten
    behoeve van de palynologische analyse van raatakkers,
• Mevrouw dr. R. Schats, Leiden, een bedrag van € 1.680,00 voor
    biomoleculair onderzoek naar de aanwezigheid van malaria in
   archeologische menselijke resten,
• Mevrouw L. KootkerMsc., Heiloo, een bedrag van € 2.000,00 voor haar
   proefschrift Tracking Mobility,
• Mevrouw dr. J.C.A. Jordens, Amsterdam, een bedrag van € 6.000,00 voor
   veldwerk op site Trinil, Java, Indonesië,
• Prof. dr. D.C.M. Raemaekers, Groningen, een bedrag van € 1.597,00 voor
   fotodocumentatie Nederlandse bronzen,
• Mevrouw dr. R. Schats, Leiden, een bedrag van € 1.600,00 voor onderzoek
   naar syfilis in Nederlandse botresten.

Vervallen subsidies


Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging. Mocht het onderzoek dan nog niet zijn uitgevoerd, de bijeenkomst nog niet is gehouden of de publicatie nog niet is verschenen, dan komt de financiële toezegging te vervallen.
Door ernstige vertraging met de publicatie betreffende Neanderthaleronderzoek in Drenthe werd met uitgeverij Stone afgesproken dat het nog niet besteedde deel van de toegekende € 2.500,00 subsidie voor de publicatie zou worden teruggestort. Een bedrag van € 1.048,00 werd volgens afspraak ontvangen.

Subsidiebeleid


Om sturing te geven aan de door het bestuur gewenste verhouding tussen bijdragen voor primair onderzoek en die voor publicaties, is de formulering van de doelgebieden voor subsidieverstrekking aangepast en op de website gepubliceerd. Het verstrekken van hogere bijdragen aan vernieuwend onderzoek werd eveneens mogelijk gemaakt.
Hier is tot op dit moment nog geen gebruik van gemaakt.

Beleggingen


Sinds het 2e kwartaal 2013 is het vermogen van de Stichting in beheer bij Bank Insinger de Beaufort.
Als leidraad voor het te voeren beleggingsbeleid is vastgelegd het risicoprofiel “Neutraal zonder alternatieven”. Hierbij wordt eveneens gestreefd de portefeuille duurzaam te beleggen zonder dat dit ten koste van het rendement gaat. Bovendien zijn fondsen betrokken bij wapen-, seksindustrie en kinderarbeid uitgesloten.
Bij de jaarlijkse beoordeling van deze criteria heeft het bestuur in 2017 besloten dit risicoprofiel ongewijzigd voort te zetten.
In 2017 is Insinger de Beaufort samengegaan met Theodoor Gilissen Bankiers N.V. onder de naam InsingerGilissen. Per 1 oktober 2017 zijn alle fondsen van onze Stichting onder deze nieuwe naam gebracht.

Financiële verantwoording

De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting (in € 1.000,00) luiden als volgt:

Balans                    2016     2017                                   2016    2017
Financiële activa    3.025    3.215   Eigen vermogen      3.180   3.357
Overige activa              3           0   Overige passiva            13       16
Liquiditeit                 165        158
Balans totaal          3.193     3.373      Balans totaal        3.193  3.373


Exploitatierekening                     2016                      2017

Koers resultaat                                 229                       189
Rente en dividend ontvangst               55                        45
Vervallen subsidies                              2                            1
Totale baten                                   286                        235
Subsidies en Kroonvoordracht           29                         32
Bankkosten                                       18                          19
Bestuurs- en overige kosten                2                            2
Totale kosten                                   49                          53

Website

Gebleken is dat de website in een behoefte voorziet. In het kader van de ANBI-regeling stelt de fiscus per 1 januari 2014 het verstrekken van een aantal gegevens verplicht. Onze Stichting verstrekt de vereiste gegevens al jaren, alsmede algemene informatie over de richtlijnen voor het opstellen en indienen van subsidieverzoeken.

Algemeen


De belastingdienst beschouwt de Stichting vanaf 1 januari 2008, de datum van ingang van de desbetreffende wettelijke regeling, als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) in Den Haag. Voor het opstellen van het beleggingsstatuut is mede gebruik gemaakt van concepten van de FIN.
Daarnaast participeert onze Stichting in de FIN-werkgroep “Totaal Rendement op Vermogen” (TROV), zodat, naast informatie uitwisseling, beoordeeld kan worden in hoeverre het financiële beheer tot in de branche vergelijkbare resultaten leidt.

Bestedingsbudget


In het verleden werden alle  kosten voldaan uit de rente- en dividendinkomsten. Koersmutaties, zowel positieve als negatieve, hadden geen invloed op het te besteden budget.
Het hieraan ten grondslag liggende beleggingsbeleid werd door het in vermogensbeheer geven niet meer leidend. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat er voor een groter bedrag passende aanvragen worden ingediend dan de omvang van de ontvangen rente- en dividend gelden, terwijl er door de koersontwikkeling wel een groeiende vermogenspositie bestaat.
Binnen het bestaande beleid, wat er op is gericht onze activiteiten nog zeer veel jaren uit te oefenen, zal er halfjaarlijks worden bepaald in hoeverre vermogensreserves mede  kunnen worden aangewend voor het verstrekken van subsidies.
Daarnaast stelt de fiscus aan ANBI-stichtingen eisen die er op gericht zijn dat de omvang van het vermogen een redelijke verhouding heeft met de uitgaven. Een duidelijk criterium om te toetsen of aan deze voorwaarde wordt voldaan, vormt nog een punt van overleg tussen de fiscus en individuele leden, alsmede de belangenvereniging (FIN).

Verantwoording


De dames van der Merwe en Metz, alsmede de heren Arnoldussen, Bult, Maat en Roebroeks houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van archeologie en antropologie. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt.
Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de stemming over het voorstel.

Amsterdam,  28 februari 2018

G.J.R. Maat               S. Arnoldussen             E.J. Bult


E.F.G. Jacobi             Mw. W.H. Metz           Mw. A.E. van der Merwe


J.W.M. Roebroeks