SNMAP
                                          JAARVERSLAG 2015De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie is opgericht op 14 juni 1939. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de stichting: Het bevorderen van de studie in de Antropologie en Archeologie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:
Prof. dr. G.J.R. Maat, voorzitter
Mw. dr. W.H. Metz, secretaris *
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Drs. E.J. Bult
Ir. N.G. Ketting
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks *

* Lid van de kascommissie 2015.

De collectie boeken van de stichting bevindt zich in bruikleen in de UniversiteitsBibliotheek Leiden. Signatuur: ANTPRE (gedigitaliseerde collectiebeschrijving, 2011). Shelfmark: ubl099

Bestuursverslag

Bestuur
Het bestuur van de SNMAP is bijzonder verheugd dat Prof. dr.  J.W.M. Roebroeks bereid is gevonden per 16 maart 2015 tot het bestuur toe te treden. Daarnaast heeft Mevrouw dr. A.E. van der Merwe er in toegestemd het bestuurslidmaatschap vanaf maart 2016 te aanvaarden.
Op basis van de kalender voor 2015 van het rooster van aftreden is de zittingstermijn van Mevrouw Metz en de heer Jacobi ten einde gekomen en komen zij in aanmerking voor herbenoeming. Beiden hebben ingestemd met een nieuwe bestuurstermijn.
Onderzocht zal worden of de werkzaamheden die thans aan het secretariaat en de financiële administratie zijn verbonden, kunnen worden uitbesteed. Hierdoor wordt de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd en zal de portefeuillehouder binnen het bestuur meer bestuurlijk dan uitvoerend actief kunnen zijn.
De bestuursleden genieten geen honorering. Mevrouw drs. M.E. Hissel heeft in 2015 haar werkzaamheden voor de ondersteuning van de secretaris onder dankzegging voor het vele werk van de afgelopen jaren beëindigd. Deze werkzaamheden worden sindsdien door Mevrouw drs. E.J. Meijerink uitgevoerd. Zij ontvangt hiervoor een geringe vrijwilligersvergoeding.

Kroon-Voordracht

Op 17 april 2015 is in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam de 37e Kroon-Voordracht gehouden.
Prof. Lee R. Berger, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Zuid Afrika hield een voordracht met als titel “Five Years after Australopithecus Sediba, new discoveries changing our understanding of human evolution”.
Ongeveer 150 genodigden hebben de voordracht bijgewoond.

Toegekende subsidies

In haar vergaderingen van 16 maart en 5 oktober zijn in 2015 in totaal 41 subsidieverzoeken beoordeeld (respectievelijk 38 in 2014; 32 in 2013). Hiervan werden er 30 direct afgewezen (respectievelijk 14 in 2014 en 13 in 2013).
Toegekend zijn de volgende aanvragen:
De heren J. Bazelmans en J. Kolen een bedrag van € 1.000,= voor de publicatie van het boek “Gesprekken met Waterbolk”.
Mevrouw S. Beckerman een bedrag van € 1.000,= voor de publicatie van haar proefschrift “Corded Ware Coastal Communities”.
Stichting Promotie Archeologie een bedrag van € 2.500,= voor de publicatie van een boek over leren mes- en zwaardscheden.
De heer A. den Braven een bedrag van € 4.900,= voor onderzoek naar menselijk skeletmateriaal afkomstig uit Nijmegen.
De heer A.C. Sorensen een bedrag van € 3.000,= voor onderzoek naar werktuigen van de Neanderthalers.
De heer J.A.W. Nicolay een bedrag van € 2.000,= voor een publicatie over terponderzoek Friesland.
Mevrouw R. van Oosten van Johan Picardt een bedrag van € 175,= voor de aanschaf van materialen voor een experimental event.
De heer F. Theuws voor C-14 dateringen een bedrag van € 3.811,55.
Mevrouw R. Schatz een bedrag van € 1.316,61 voor de publicatie van haar proefschrift.
De heer S. Arnoldussen een bedrag van € 850,= voor reiskosten in verband met onderzoek naar en publicatie over bronzen voorwerpen.
De heer J.H.F. Bloemers een bedrag van € 1.500,= voor de publicatie “Vuursteen verzameld”.

Vervallen subsidies

Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging. Mocht het onderzoek dan nog niet zijn uitgevoerd, de bijeenkomst nog niet zijn gehouden of de publicatie nog niet zijn verschenen, dan komt de financiële toezegging te vervallen.
Om die reden is de in 2012 toegekende subsidie aan de heer H. van Enckevort van € 2.500,= vervallen verklaard. Mevrouw R. Schatz kon het isotopen onderzoek, waarvoor een subsidie van € 2.500,00 was toegekend, voor een bedrag van € 1.250,00 laten uitvoeren, zodat de helft van de toegezegde subsidie als vervallen kon worden aangemerkt.

Subsidiebeleid

Gebleken is dat een steeds groter deel van de aangevraagde subsidies het realiseren van een publicatie betrof, waarbij de aanvraag soms het uitbrengen van een commerciële uitgave beoogde. Naar het oordeel van het bestuur strookt dit niet met de doelstelling van de Stichting en dienen de criteria voor het toekennen van subsidies te worden aangepast.
Zodra te dien aanzien  is besloten zullen deze op de website bekend worden gemaakt.

Beleggingen

Sinds het 2e kwartaal 2013 is het vermogen van de Stichting in beheer bij onze bankier Insinger de Beaufort.
Als leidraad voor het te voeren beleggingsbeleid is vastgelegd het risico profiel “Neutraal zonder alternatieven”. Hierbij wordt er eveneens naar gestreefd de portefeuille duurzaam te beleggen zonder dat dit ten koste van het rendement gaat. Bovendien zijn fondsen betrokken bij wapen-, seksindustrie en kinderarbeid uitgesloten.
Bij de jaarlijkse beoordeling van deze criteria heeft het bestuur in 2015 besloten dit profiel ongewijzigd voort te zetten.

Financiële verantwoording
De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting (in € 1.000,00) luiden als volgt:

Balans
Financiële acitva
Overige activa
Balans totaal
2014
2.831
     63
2.894
2015
2.832
    139
2.971

  Eigen vermogen
  Overige passiva
  Balans Totaal
2014
2.866
     28
2.894
2015
2.951
    20
2.971
 
Exploitatierekening
Koers resultaat
Rente en dividend ontvangst
Vervallen subsidies
Totale baten
Subsidies en Kroonvoordracht
Bankkosten
Bestuurs- en overige kosten
Totale kosten
2014
231
49
       5
285
67
15
      2
84
2015
92
53
      4
149
40
18
      2
60
   
Bestedingsbudget
Het totaal van alle kosten van de Stichting werd tot nu toe gedekt door rente- en dividendontvangsten van de beleggingsportefeuille. Koersmutaties, zowel positieve als negatieve, hadden tot op heden geen invloed op het te besteden budget.
Door het gewijzigde beleggingsbeleid is de rente- en dividendontvangst structureel lager geworden. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat er voor een groter bedrag passende aanvragen worden ingediend dan de omvang van de ontvangen rente- en dividendbedragen, terwijl er door de koersontwikkeling wel een groeiende vermogenspositie bestaat.
Binnen het bestaande beleid, dat er op is gericht onze activiteiten nog zeer veel jaren uit te oefenen, zal er halfjaarlijks worden bepaald in hoeverre vermogensreserves mede kunnen worden aangewend voor het verstrekken van subsidies.

Website
Gebleken is dat de website in een behoefte voorziet. In het kader van de ANBI-regeling stelt de fiscus per 1 januari 2014 het verstrekken van een aantal gegevens op de website verplicht. Onze Stichting verstrekt de noodzakelijke gegevens al een aantal jaren alsmede algemene informatie over de richtlijnen voor het opstellen van subsidieverzoeken. 

Algemeen
De belastingdienst beschouwt de Stichting vanaf 1 januari 2008, de datum van ingang van de desbetreffende wettelijke regeling, als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) in Den Haag. Voor het opstellen van het beleggingsstatuut is mede gebruik gemaakt van concepten van de FIN. Daarnaast participeert onze stichting in de FIN-werkgroep “Totaal Rendement op Vermogen” (TROV), zodat beoordeeld kan worden in hoeverre het financiële beheer tot in de branche vergelijkbare resultaten leidt.

Verantwoording
Mevrouw Metz en de heren Bult, Maat en Roebroeks houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van archeologie en antropologie. Zonder de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebieden zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt.
Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als alle andere aanvragen. De heren Jacobi en Ketting hebben, afgezien van hun bestuurslidmaatschap, geen binding met de werkterreinen van de Stichting. Als “branchevreemde” bestuursleden zien zij het mede als hun taak bijzondere aandacht te besteden aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming binnen het bestuur.

Amsterdam, 7 maart 2016

G.J.R. Maat                        E.J. Bult                       E.F.G. Jacobi


N.G. Ketting                      Mw. W.H. Metz            J.W.M. Roebroeks