DE COLLECTIE

Omdat het in 1939 de bedoeling was een museum met als voorbeeld het gerenommeerde Musee de l’Homme in Parijs op te richten, werden in het begin van het bestaan van de Stichting serieuze pogingen in het werk gesteld een collectie antropologica en archeologica - en dan voornamelijk uit de Oude Steentijd - bijeen te brengen.

Al spoedig werd duidelijk, dat er enerzijds te weinig geld was om een museum in het leven te roepen en anderzijds het bijeenbrengen van een interessante collectie ook geen eenvoudige zaak was. Dus werd het doel van het stichten van een museum verlaten en zijn de bijeengebrachte voorwerpen thans opgeslagen in het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

In 2014 is de collectie voorwerpen geschonken aan de Faculteit der Archeologie van de Rijksuniversiteit Leiden.

Ook is de Stichting in het bezit van een omvangrijke collectie boeken en separaten op het gebied van de fysische antropologie en de archeologie. Deze collectie is in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Hier zijn de boeken en separaten te raadplegen.